دکتر فاضلی در مناظره برنامه شیوه

مناظره دکتر نعمت الله فاضلی در برنامه شیوه شبکه چهار