ساعت زمین ۱۴۰۱ (۲۰۲۲)

ساعت زمین ۱۴۰۱ (۲۰۲۲)
حمایت از ساعت زمین
در هر جایی که هستیم، یک ساعت بخاطر زادگاه عزیزمان – کره زمین – همه چراغ‌ها و همین‌طور دستگاه‌های الکتریکی/الکترونیکی غیرضروری را خاموش می‌کنیم.

بیایید همچون سال‌های گذشته، با خاموشی نمادین، ظرفیت‌های اجتماعی را جهت کنترل تغییرات اقلیمی تقویت نماییم:
«تغییر اقلیم» را «تغییر» دهیم… (Change Climate Change)

زمان ساعت زمین ۱۴۰۱:
شنبه ۶ فروردین ۱۴۰۱ (۲۶ مارس ۲۰۲۲)
ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۱:۳۰