سرگرمی :: خطای دید ۱

سرگرمی :: خطای دید ۱

طنز و سرگرمی | معمای خطای دید شماره ۱ + جواب

در این تصویر، سه نفر در حال عبور از یک راهرو هستند.
به نظر شما کدام‌یک بلندقدتر است؟

 

 

? جواب و توضیح این معمای سرگرمی خطای دید، در پایین همین بخش در دسترس است…

 

 

 

?️ پاسخ و توضیح تصویری معمای سرگرمی شماره ۱:

تفاوت اندازه‌هایی که حس می‌کنید، به خاطر وجود خطوط پس‌زمینه است که دارای پرسپکتیو است. به همین سبب مغز به صورت ناخداگاه برای انطباق با موضوع پرسپکتیو مربوطه، شکل‌های دورتر را بزرگتر تفسیر می‌کند تا با منطق ذهنی، تضادی به وجود نیاید.

همان‌طور که در شکل مشخص شده، هر سه نفر دقیقا هم‌اندازه هستند.

پاسخ و توضیح تصویری معمای سرگرمی ۱

پاسخ و توضیح تصویری معمای سرگرمی ۱