طنز و سرگرمی :: سرگرمی شماره ۷: ماهی یا پرنده؟

طنز و سرگرمی :: سرگرمی شماره ۷: ماهی یا پرنده؟

از مجموعه سرگرمی‌های هوش ناب | سرگرمی شماره ۷

به این تصویر نگاه کنید. چی می‌بینید؟ احیانا در نگاه اول تعدادی ماهی می‌بینید یا تعدادی پرنده؟