طنز و سرگرمی :: سرگرمی شماره ۹: معمای دوشاخه‌ها و چراغ خواب

طنز و سرگرمی :: سرگرمی شماره ۹: معمای دوشاخه‌ها و چراغ خواب

از مجموعه سرگرمی‌های هوش ناب | سرگرمی شماره ۹

یک چراغ خواب داریم که می‌خواهیم آن را روشن کنیم. ولی یک مشکل کوچکی وجود دارد. سه تا دوشاخه داریم که سیم‌هایشان کمی در هم پیچیده و معلوم نیست کدام دوشاخه، مربوط به چراغ خواب ماست. آیا شما می‌توانید آن را پیدا کنید و چراغ را روشن کنید؟