معماهای هوش ناب :: معمای هوش ۱۶: راز مهشید!

معماهای هوش ناب :: معمای هوش ۱۶: راز مهشید!

از مجموعه معماهای هوش | معمای شماره ۱۶

راز مهشید؟! به نظر شما جریان چیست؟ چه رازی ممکن است در میان باشد؟

راهنمایی: ببینید با جابجا کردن حروف این دو کلمه، به چه چیزی می‌رسید؟

 

 

 

 

پاسخ این معمای هوش، به زودی منتشر می‌شود…