معمای روز عدد پی ۲۰۲۳

معمای روز عدد پی ۲۰۲۳

معمای ریاضی به مناسبت روز جهانی پی

به نظر شما، مساحت دایرۀ سبز بیشتر است یا شاخ سرخ؟ اندازه هر کدام را مشخص کنید.