معماهای هوش ناب :: معمای هوش ۲۲: ماتریس‌های پیش رونده

معماهای هوش ناب :: معمای هوش ۲۲: ماتریس‌های پیش رونده

از مجموعه معماهای هوش | معمای شماره ۲۲

همانطور که در شکل نیز ملاحظه می‌کنید، در هر شکل (که با شماره‌های ۱ تا ۳ مشخص شده‌اند) یک جدول ۴×۴ داریم که در هر کدام، چهار خانه از آنها سبز رنگ شده‌اند. با توجه به منطق بین شکل‌ها، آیا می‌توانید مشخص کنید شکل بعدی، کدامیک از گزینه‌ها می‌تواند باشد؟

 

 

 

 

پاسخ این معمای هوش، به زودی منتشر می‌شود…