معماهای هوش ناب :: معمای هوش ۲۵: کدام ظرف زودتر پر می‌شود؟

معماهای هوش ناب :: معمای هوش ۲۵: کدام ظرف زودتر پر می‌شود؟

از مجموعه معماهای هوش | معمای شماره ۲۵

یک شیر آب داریم و هفت ظرف که به روش‌های مختلفی به هم متصل شده‌اند. شیر آب را باز می‌کنیم به طوری که فشار آب، زیاد نباشد. با توجه به نحوه قرارگرفتن ظروف آب و ارتباطشان با یکدیگر، آیا می‌توانید بگویید گدام ظرف آب زودتر از بقیه پر می‌شود؟

 

 

 

پاسخ این معمای هوش، به زودی منتشر می‌شود…