روز جهانی آموزش ۱۴۰۰ مبارک

روز جهانی آموزش ۱۴۰۰ مبارک

تبریک روز جهانی آموزش ۲۰۲۲

آموزش، بزرگترین ابزار (سلاح) ما برای تغییر جهان است.
نلسون ماندلا