طنز و سرگرمی :: سرگرمی شماره ۸: خطای دید مثلث کانیزسا، مثلث نامرئی

طنز و سرگرمی :: سرگرمی شماره ۸: خطای دید مثلث کانیزسا، مثلث نامرئی

از مجموعه سرگرمی‌های هوش ناب | سرگرمی شماره ۸

یک خطای دید خیلی سهل‌الحصول با کیوی! این خطای باصره، به خطای دید مثلث کانیزسا (Kanizsa’s Triangle) مشهور است. یک خطای دیداری ادراکی است که در آن بدون اینکه مثلث مربوطه، وجود خارجی داشته باشد، آن را مشاهده می‌کنیم! این خطای دید برای اولین بار توسط گایتانو کانیزسا۱ (۱۹۹۳-۱۹۱۳) روانشناس ایتالیایی مطرح شد.

در اینجا سه قطعه کیوه به طوری برش خورده و در جهتی قرار گرفته‌اند که یک مثلث نامرئی، ظاهر و نمودار می‌شود. این خطای دید به نوعی می‌تواند یک فضای نگاتیو هم قلمداد شود!

 

 

 

منبع: اریب